شاخص توده بدنی (BMI)
تعاریف متعددی برای چاقی و افزایش وزن مطرح است ، ولی تعریفی که در مقیاس جهانی مقبولیت بیشتری یافته است از درجه بندی براساس نسبت قد و وزن بدست آمده است. در این تعریف از شاخصی به نام "شاخص توده بدنی" یا (BMI(Body Mass Index استفاده شده است . برای آن که بدانید وزن شما طبیعی است وزن (کیلوگرم) و قد (سانتیمتر) خود را وارد نمایید.
آیا شما چاق هستید